چپ اسلامی

سه شنبه دوازدهم مرداد
میز جامعه و سیاستگروه روایت برگزار می نماید:

اولین جلسه از سلسله جلسات جامعه و سیاست

گفتار اول: چپ اسلامی!

با حضور محمد حسین بادامچی

دیدگاه خود را بنویسید