درباره کوثر
مرکز پژوهشی آموزشی کوثر

مرکزپژوهشی آموزشی کوثر وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، سعی دارد با روحیه‌ی جهادی در راستای حل مسائل اساسی کشور گام بردارد؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا فارغ التحصیل بسیجی می‌توانند از پشتیبانی کوثر جهت تشکیل گروه‌های پژوهشی صنعتی استفاده نمایند. مزیت کوثر ارتباط تشکیلاتی و مشخص با بدنه‌ی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران است که موجب می‌شود دانشجویان بسیجی که یکبار در دوران کارشناسی در دفاتر بسیج دورهم جمع شده‌اند در دوران تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلی در کوثر گرد هم آمده و در راستای حل مسائل اساسی کشور، کار تخصصی انجام دهند.

Untitled-1        email       telegram
open close

انقلاب اسلامی به سبب ماهیت خاص عقیدتی و فرهنگی خود، نیازمند آن است که نرم افزارهای فرهنگی متناسب را در حیطه های مختلف حیات اجتماعی تولید کند. چنین تکلیفی علی القاعده بر عهده مجموعه دانش هایی است که از آنها با عنوان علوم انسانی یاد میشود. اما علوم انسانی موجود –که خود محصول تجربه تاریخی و منظومه تمدنی غرب جدید است - از جهت فضای معرفتی و غایات نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد. «مجموعه علوم انسانی» تلاش می کند تا در حد مقدورات خود در جهت تولید و گسترش ایده ها و ابزارهای نظری حرکت حیات اجتماعی متناسب با انقلاب اسلامی عمل نماید.
مراکز و گروه¬های تحقیقاتی متعددی با همین دغدغه و معطوف به همین حوزه مطالعاتی در حال فعالیت هستند. فعالیت این مراکز و گروهها – در عین اذعان به دستاورد های علمی و معرفتی آنان - از برخی کاستی ها رنج می برد که می توان به تسلط روابط و مناسبات اداری و بروکراتیک کم بازده از سویی و حاکمیت رویکرد های غیر نقّادانه به علوم انسانی موجود اشاره کرد. در گروه پژوهشی علوم انسانی مجموعه کوثر تلاش میشود تا با اجتناب از این دو ضعف و کاستی فراگیر، گام هایی در جهت فهم عمیق تر از مسائل فرهنگی مبتلابه انقلاب اسلامی و دستیابی به ابزارهای نظری و نرم افزار های راهبردی برای حل و فصل آن برداشته شود.

گروه های سابق

رای پاسخ به این پرسش که بسیج در حوزه و دانشگاه چه مسیری را - از بدو تأسیس رسمی - در پیش گرفته است، لازم است تاریخ این مجموعه انسانی مورد واکاوی قرار بگیرد. به صورت مشخص، بسیج دانشگاه تهران یکی از محورهای حرکت دانشجویی در کشور است و میتواند مبدأ مناسبی برای شروع این بررسی باشد.
در نظر است گروهی با عنوان "تاریخ شفاهی" ایجاد شود. مسئله محوری این گروه در وهله اول بررسی تاریخ شفاهی مجموعه بسیج دانشگاه تهران خواهد بود.

مشاهده

گروه تاریخ شفاهی

رای پاسخ به این پرسش که بسیج در حوزه و دانشگاه چه مسیری را - از بدو تأسیس رسمی - در پیش گرفته است، لازم است تاریخ این مجموعه انسانی مورد واکاوی قرار بگیرد. به صورت مشخص، بسیج دانشگاه تهران یکی از محورهای حرکت دانشجویی در کشور است و میتواند مبدأ مناسبی برای شروع این بررسی باشد.
در نظر است گروهی با عنوان "تاریخ شفاهی" ایجاد شود. مسئله محوری این گروه در وهله اول بررسی تاریخ شفاهی مجموعه بسیج دانشگاه تهران خواهد بود.

مشاهده

گروه علوم شناختی

رای پاسخ به این پرسش که بسیج در حوزه و دانشگاه چه مسیری را - از بدو تأسیس رسمی - در پیش گرفته است، لازم است تاریخ این مجموعه انسانی مورد واکاوی قرار بگیرد. به صورت مشخص، بسیج دانشگاه تهران یکی از محورهای حرکت دانشجویی در کشور است و میتواند مبدأ مناسبی برای شروع این بررسی باشد.
در نظر است گروهی با عنوان "تاریخ شفاهی" ایجاد شود. مسئله محوری این گروه در وهله اول بررسی تاریخ شفاهی مجموعه بسیج دانشگاه تهران خواهد بود.

مشاهده