علوم پایه در رویکرد جدید مرکز پژوهشی آموزشی کوثر، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و مسیر گسترش و تشکیل گروه ها فراهم آمده است. علوم پایه، ذاتاً محل تحقیق و پژوهش است و وجود ایده های نوین و راه های فراوان بررسی نشده، زمینه مناسب فعالیت و ایجاد گروه های موفق را در کوثر به دست داده است.

گروه صنایع شیمیایی، علوم شناختی و فزیک هسته ای، سه گروهی هستند که تا امروز فعالیت خود را آغاز کرده اند.

گروه صنایع شیمیایی و پلیمر

گروه صنایع شیمیایی و پلیمر مرکز پژوهشی آموزشی کوثر در سال ۱۳۹۵ شکل گرفت و شروع به فعالیت های پژوهشی کرد. با توجه به این مهم که علوم وابسته به صنایع شیمیایی دامنه گسترده در اکثر حوزه های علمی و پژوهشی دارد، ضرورت تشکیل یک گروه از دانشجویان برتر در این زمینه اجتناب ناپذیر است. این گروه متشکل از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران می باشد.

مشاهده

گروه فیزیک هسته‌ای

گروه فیزیک هسته ای مرکز پژوهشی آموزشی کوثر در سال ۱۳۹۴ با هدف تامین نیاز کشور در زمینه مهندسی هسته ای و فیزیک هسته ای به صورت کاربردی، شروع به فعالیت های پژوهشی کرد. اعضا این گروه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی هسته ای می باشند که با توجه به تعداد کم دانشگاه هایی که این رشته را ارائه می دهند، این افراد جزو بهترین دانشجویان این حوزه در کشور هستند. توانمندی اعضا گروه مهندسی هسته ای مرکز پژوهشی آموزشی کوثر سه حوزه ی نوترونیک، کاربرد پرتوها و چرخه سوخت را شامل می شود.

مشاهده