درباره گروه

 • معرفی

  انقلاب اسلامی به سبب ماهیت خاص عقیدتی و فرهنگی خود، نیازمند آن است که نرم افزارهای فرهنگی متناسب را در حیطه های مختلف حیات اجتماعی تولید کند. چنین تکلیفی علی القاعده بر عهده مجموعه دانشهایی است که از آنها با عنوان علوم اجتماعی یاد می¬شود. اما علوم اجتماعی موجود –که خود محصول تجربه تاریخی و منظومه تمدنی غرب جدید است - از جهت فضای معرفتی و غایات نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد. «گروه مطالعات فرهنگ» تلاش کرد تا در حد مقدورات خود در جهت تولید و گسترش ایده¬ها و ابزارهای نظری حرکت حیات اجتماعی متناسب با انقلاب اسلامی عمل نماید.
  مراکز و گروه¬های تحقیقاتی متعددی با همین دغدغه و معطوف به همین حوزه مطالعاتی در حال فعالیت بودند. فعالیت این مراکز و گروهها – در عین اذعان به دستاورد های علمی و معرفتی آنان – از برخی کاستی ها رنج می برد که می¬توان به تسلط روابط و مناسبات اداری و بروکراتیک کم بازده از سویی و حاکمیت رویکرد های غیر نقّادانه به علوم انسانی موجود اشاره¬کرد. در گروه پژوهشی مطالعات فرهنگ تلاش¬ شد تا با اجتناب از این دو ضعف و کاستی فراگیر، گام¬هایی در جهت فهم عمیق¬تر از مسائل فرهنگی مبتلابه انقلاب اسلامی و دستیابی به ابزار¬های نظری و نرم¬افزار های راهبردی برای حل و فصل آن بر¬داشته شود

 • مأموریت گروه

  گروه پژوهشی مطالعات فرهنگ بالطبع مانند سایر گروه¬ها در دو حیطه کلی پژوهشی و ترویجی دست به فعالیت زد؛ در حیطه پژوهشی که مبنای اصلی فعالیت های گروه بود، طرح های پژوهشی در یک برنامه بلندمدت یک ساله مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ترتیب در بازه های زمانی متناسب با توجه به اولویت ها و ضرورت ها در دستور کار قرار گرفته¬بودند. ضمناً پژوهش های گروه اغلب در دسته پژوهش های سیاست گذارانه¬ای برای نهادهای «راهبردی» و «بنیادی» قرار داشتند.
  و اما در حیطه ترویجی، مهمترین کارکردی که گروه دنبال کرد آن بود که بتواند میانجی مناسبی برای ورود نخبگان و دانشجویان مستعد به حوزه پژوهش گشته و در ایجاد انگیزه و پشتیبانی نظری و عملی آن¬ها قدمی بردارد. هم چنین نشر و گسترش نتایج حاصل از تلاش های نظری در جهت تولید نرم افزار های نظری متناسب با انقلاب اسلامی از دیگر اهداف ترویجی گروه بود.

 • نتایج مهم ترین اقدامات گروه

  - همکاری با کانون اندیشه جوان : تدوین و آماده سازی سیر مطالعات اسلامی در حوزه¬های غرب¬شناسی، تاریخ معاصر، انقلاب اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی
  - همکاری با سازمان علمی بسیج مستضعفین : مطالعه تطبیقی رویکردهای موجود در بازتعریف دینی علوم انسانی
  - همکاری با هفته نامه پنجره در تدوین پرونده های اندیشه-ای