Chnage permissions to crumina_menu.css file

گروه مکانیک

گروه مکانیک

پروژه پویشگر اول

درباره طرح استفاده از سیستم های مکانیزه نه تنها در خط تولید کارخانه ها بلکه در صنایع آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد. در صنایع آزمایشگاهی و تشخیصی، بررسی نمونه های بافت با استفاده از میکروسکوپ های حرفه ای مورد توجه است و در این حوزه مکانیزه کردن روند بررسی نمونه ها و تصویر برداری آنها و … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات