ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش

ﻣﺆﺳﺴﻪ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﺪاد ﻣﺤﻮر، ﻣﺴﺌﻠﻪ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد. ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴ،ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،  ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی آزادﻓﮑﺮی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ، ﻣﺤﻔﻞ دال و … را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد روﯾﮑﺮد آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش :
✓ ﭘﻮﯾﺶ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﮔﻔﺘﺎر: ﭘﻮﯾﺶ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﮔﻔﺘار ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، اراﺋﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و …اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

✓ ﻣﺤﻔﻞ دال: ﻣﺤﻔﻞ دال روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی اﻧﻘﻼِب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﺮﮐِﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه‌ی ﺟﺮﯾﺎن  اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری‌ در انديشه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻔﻞ دال ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮﺿﻮعات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب، ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﻧﻘﻼب، وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب، ﻧﻘِﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ؛ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎﻧﻤﺎه، نسبت ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﺴﺎد  و …   اﺷﺎره ﮐﺮد.

✓ روﯾﺪادﺳﻤﺮ: ﺳﻤﺮ روﯾﺪادی اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺤﻮر ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﺪهﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓِﻖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ. اﯾﺪهﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.