بهتر است محتوای ارائه شامل موارد زیر باشد:

  • عنوان:

اسلاید اول به گونه‌ای است که لب مطلب را بیان می‌کند در این صفحه نامی که برای کار خود در نظر گرفتید، مهمترین عبارات محوری ایده و تیم و همچنین لوگو را باید قرار دهید.

  • بیان مسئله:

مشکلی که شما را به حرکت واداشته و باعث شده شما در پی حل آن باشید چیست؟ بهتر است بتوانید توضیح خوبی در مورد اهمیت مشکل، فوریت، شدت و فراگیری آن بیان کنید.

  • مخاطبین و ذی نفعان:

شناسایی مخاطبین و جامعه هدفی که استفاده کنندگان اصلی از محصول مورد نظر شما هستند و همچنین تمامی ذی‌نفعان درگیر با مشکل، خصوصاً رقبای شما از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا شما را در رسیدن به بهترین راه‌حل کمک می‌کند و باعث می‌شود بتوانید رفتار طیف‌های مختلف درگیر در مشکل را در صورت هرگونه تغییری پیشبینی کنید.

  • راه حل:

در این بخش باید کلیات راه‌حلی که برای مشکل شناسایی کرده‌اید را بیان کنید. راه‌حل شما باید منطبق بر شناخت دقیق و درست شما از مشکل و واکنش‌های احتمالی مخاطبین و ذینفعان باشد.

  • مزیت رقابتی:

باید دلایل کافی برای ارجحیت راه‌حلتان در مقابل دیگر راه‌حل‌ها را ذکر کنید و ویژگی‌های برجسته شما به عنوان صاحب ایده که باعث برتری بر دیگر رقبا می‌شود را بیان کنید. پیشنهاد می‌شود یک بار مدل SWOT را برای طرح خود بنویسید.

  • مدل کسب‌وکار:

در صورتی که ایده شما قابلیت کسب‌وکاری دارد، باید بتوانید توضیح دهید که چگونه و از چه طرقی هزینه‌ها تامین می‌شود و در صورتی که ایده شما ماهیتاً امکان تامین مالی مستقل را ندارد و لازم است سرمایه‌گذار دولتی یا خصوصی داشته باشد، دلیل آن را بیان کنید و پیشبینی کنید از چه طریقی مناسب است این منابع تامین شود.

  • نقشه راه و عمق استراتژیک:

نقشه راه علاوه بر مشخص کردن قدم‌های مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت و تخمین الزامات و وسائل هر مرحله، باید چشم اندازهای آتی طرح و دورنمای روشنی که در ذهن شما وجود دارد را پوشش دهد.

  • معرفی تیم:

معرفی تیم، ویژگی‌ها و توانمندی‌های اعضای تیم و همچنین سابقه فعالیت اعضا با یکدیگر می‌تواند همبستگی و تعامل مثبت شما را با یکدیگر نشان دهد به نحوی که در صورت بروز مشکلی در مسیر تحقق ایده بتوانید با یکدیگر بر آن فائق بیایید.

       پیشنهاد می‌شود در صورتی که هر یک از موارد فوق در قالب مرسوم برای ایده شما قابل بیان نیست، دلایل قابل بیان نبودن آن‌ را در فایل خود به صورت کامل توضیح دهید.

        برای مطالعه بیشتر درمورد چگونگی آماده سازی اراِئه و جزئیات خیلی زیادی که این کار دارد محتواهای خوبی در فضای اینترنت وجود دارد می‌توانید کلید واژه‌های «ارائه استارتاپی» و «Pitch Deck» را بررسی کنید.