محمد روح‌الامین
عضو هیئت مدیره کوثر
هادی عباسی
عضو هیئت مدیره کوثر
محمدسجادصفارهرندی
عضو هیئت مدیره کوثر
محمد فدایی
عضو هیئت مدیره کوثر
احسان ابراهیمی
معاون راهبردی کوثر
غلامرضا دیناروند
مسئول خدمات مجموعه
علی جگروند
مسئول خدمات مجموعه
میرساجد سیدموسوی
معاونت راهبردی کوثر
محمد جان‌نثاری
مدیرعامل متنا
مرتضی فتح‌اله‌زاده
مدیرعامل روایت
محمد جمشیدی
مدیر پرونده مستندنگاری و تاریخ شفاهی روایت
سیدحسین حسینی
مدیر پرونده خاطره‌نگاری روایتسیدحسین حسینی_ مدیر پرونده خاطره‌نگاری روایت
حسین اسکندری
مدیر داخلی روایت
ابوالفضل اناری
پژوهشگر تاریخ شفاهی
مهدی امیری
مسئول برگزاری رویدادهای متنا
امیر امیری‌فر
عضو هیئت مدیره روایت
سیدمحسن نیکخواه
معاونت اداری، مالی و پشتیبانی
محسن کریمی افشار
مدیر پژوهش و توسعه ارتباطات متنا
امین رحمانی
معاون راهبری و منتورینگ متنا
علی اکبر کارگر
مسئول تحقیق و توسعه متنا
محسن درودگری
مدیر پشتیبانی کوثر
محمدحسین جوانمردی
مسئول حسابداری کوثر
محمد سلیمانی
مسئول دیجیتال مارکتینگ متنا