پیش‌از ارسال ایده‌، حتماً پیرامون موارد زیر با هم تیمی‌های خود و افراد متخصص مشورت کنید:

نیازسنجی دقیق: توضیح خوب در مورد اینکه ایده شما چه نیازی را رفع می‌کند.

مخاطب شناسی: شناخت جوانب مختلف ذائقه مخاطب و داشتن تحلیل درست در مورد آن.

چشم‌انداز گسترش ایده: قابلیت‌های مقیاس یافتن و توسعه افقی و عمومی ایده.

زمانبندی: مدت زمان لازم برای اجرای مراحل مختلف ایده.

بهره‌مندی از فضای اداری و امکانات مکانی

مشاوره برای تهیه طرح کسب و کار

مشاوره در اجرای مقدماتی طرح

آموزش تخصصی

مشارکت در تامین سرمایه اولیه و تهیه نمونه نیمه صنعتی

امکان معرفی به شتاب دهنده

امکان معرفی به سرمایه گذاران

بهره‌مندی از فضای اداری و امکانات مکانی

مشاوره برای تهیه طرح کسب و کار

مشاوره در اجرای مقدماتی طرح

آموزش تخصصی

مشارکت در تامین سرمایه اولیه و تهیه نمونه نیمه صنعتی

امکان معرفی به شتاب دهنده

امکان معرفی به سرمایه گذاران