نمایشگاه کار دانشگاه تهران

مدیریت نوآوری باز

نمایشگاه کار رویدادی است که در آن شرکت‌ها و کارفرمایانی که به دنبال نیروی کار هستند، می‌توانند افراد جویای کار را ملاقات کنند. در یک نمایشگاه کار، سازمان‌ها موقعیت‌های شغلی خود را به کارجویان اطلاع‌رسانی می‌کنند و کارجویان نیز با توجه به موقعیت‌های شغلی اعلام شده و توانایی‌های فردی خود، اقدام به ارسال رزومه می‌کنند. بعلاوه این رویداد، امکان ملاقات حضوری و ارتباط چهره به چهره مدیران شرکت‌ها و کارجویان را فراهم می آورد. به عبارت دیگر نمایشــگاه کار، فرصتــی ویــژه بــرای ملاقات مســتقیم افــراد جویــای کار بــا کارفرمایــان و مدیــران شــرکت‌ها اسـت. معمولا ایـن نمایشـگاه‌ها در دانشـگاه‌های برتـر برگــزار می‌شــود؛ چــراکــه هــدف اصلــی نمایشــگاه کار، آسـان‌تر و سـریع‌تر شـدن فرآینـد ورود افـراد مسـتعد و دانشگاهی باانگیـزه بـه بـازار کار و صنعـت اسـت کـه طبیعتـا دانشگاه تهـران بهتریـن محـل بـرای یافتـن آن‌هـا خواهـد بـود.

ورود بــه ســازمان‌ها بــرای جوانــان دانشــگاهی کــه هنــوز مســیر تحصیلــی و حرفـ‌ـه‌ای خــود را بــه اتمــام نگذرانده‌اند، بسـیار سـخت و بعضـا غیرممکن است و بــرای بســیاری از ســازمان‌ها هــم یافتــن نیروهــای بــاانگیــزه کــه فرهنــگ ســازمانی آن‌هــا را بپذیرنــد ســخت شــده اســت؛ کارآمــوزی پاســخ ایــن مســئله اســت و نمایشــگاه کار دانشــگاه تهــران بســتر تبــادل رزومــه بیــن ســازمان‌ها و نخبــگان جــوان را جهــت گذرانــدن کارآمــوزی نیــز فراهــم کــرده اســت.
نمایشگاه‌های کار تصویر روشن و کاملی از نیازهای روز بازار کار را برای افراد جویای کار ترسیم می‌کنند. ایجاد فرصت ملاقات حضوری، بحث و تبادل‌نظر با مدیران منابع انسانی سازمان‌ها و استفاده از تجارب سایر متخصصین نیز از مزایای شرکت درنمایشگاه‌های کار برای کارجویان است.

نمایشگاه کار دانشگاه تهران

مدیریت نوآوری باز

نمایشگاه کار رویدادی است که در آن شرکت‌ها و کارفرمایانی که به دنبال نیروی کار هستند، می‌توانند افراد جویای کار را ملاقات کنند. در یک نمایشگاه کار، سازمان‌ها موقعیت‌های شغلی خود را به کارجویان اطلاع‌رسانی می‌کنند و کارجویان نیز با توجه به موقعیت‌های شغلی اعلام شده و توانایی‌های فردی خود، اقدام به ارسال رزومه می‌کنند. بعلاوه این رویداد، امکان ملاقات حضوری و ارتباط چهره به چهره مدیران شرکت‌ها و کارجویان را فراهم می آورد. به عبارت دیگر نمایشــگاه کار، فرصتــی ویــژه بــرای ملاقات مســتقیم افــراد جویــای کار بــا کارفرمایــان و مدیــران شــرکت‌ها اسـت. معمولا ایـن نمایشـگاه‌ها در دانشـگاه‌های برتـر برگــزار می‌شــود؛ چــراکــه هــدف اصلــی نمایشــگاه کار، آسـان‌تر و سـریع‌تر شـدن فرآینـد ورود افـراد مسـتعد و دانشگاهی باانگیـزه بـه بـازار کار و صنعـت اسـت کـه طبیعتـا دانشگاه تهـران بهتریـن محـل بـرای یافتـن آن‌هـا خواهـد بـود.

ورود بــه ســازمان‌ها بــرای جوانــان دانشــگاهی کــه هنــوز مســیر تحصیلــی و حرفـ‌ـه‌ای خــود را بــه اتمــام نگذرانده‌اند، بسـیار سـخت و بعضـا غیرممکن است و بــرای بســیاری از ســازمان‌ها هــم یافتــن نیروهــای بــاانگیــزه کــه فرهنــگ ســازمانی آن‌هــا را بپذیرنــد ســخت شــده اســت؛ کارآمــوزی پاســخ ایــن مســئله اســت و نمایشــگاه کار دانشــگاه تهــران بســتر تبــادل رزومــه بیــن ســازمان‌ها و نخبــگان جــوان را جهــت گذرانــدن کارآمــوزی نیــز فراهــم کــرده اســت.
نمایشگاه‌های کار تصویر روشن و کاملی از نیازهای روز بازار کار را برای افراد جویای کار ترسیم می‌کنند. ایجاد فرصت ملاقات حضوری، بحث و تبادل‌نظر با مدیران منابع انسانی سازمان‌ها و استفاده از تجارب سایر متخصصین نیز از مزایای شرکت درنمایشگاه‌های کار برای کارجویان است.

بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

سبد خرید

بستن (Esc)
سایدبار Scroll To Top