همکاران استراتژیک

 توسعه همکاری‌های استراتژیک با نهادهای بالادستی و صنایع بزرگ و فعال در زیست‌بوم علم‌وفناوری کشور یکی از راهبردهای اصولی کوثر است.